Chậu Vuông Trụ bộ

BB015
Chậu Vuông Trụ bộ

25x56cm 970,000 đ
35x78cm 1,710,000 đ
45x100cm 2,850,000 đ
 Chậu tròn ngáo dừa

BB013
Chậu tròn ngáo dừa

32x25cm 640,000 đ
54x43cm 1,610,000 đ
82x57cm 3,030,000 đ
 Chậu Tròn Chảo

BB014
Chậu Tròn Chảo

110x40cm 5,120,000 đ
50x13cm 1,080,000 đ
60x18cm 2,160,000 đ
70x25cm 2,850,000 đ
85x30cm 4,270,000 đ
 Chậu chữ nhật

BB012
Chậu chữ nhật

100x40x50cm 1,680,000 đ
80x30x40cm 1,170,000 đ
 Chậu vuông xí ngầu

BB007
Chậu vuông xí ngầu

20x20cm 280,000 đ
30x30cm 510,000 đ
40x40cm 740,000 đ
50x50cm 1,420,000 đ
 Chậu tròn vót lùn

BB011
Chậu tròn vót lùn

40x35cm 630,000 đ
50x40cm 1,080,000 đ
58x50cm 1,540,000 đ
70x60cm 2,110,000 đ
 Chậu tròn trứng

BB001
Chậu tròn trứng

35x26cm 310,000 đ
42x35cm 430,000 đ
50x44cm 850,000 đ
60x54cm 1,330,000 đ
 Chậu tròn vót cao bộ

BB003
Chậu tròn vót cao bộ

33x50cm 510,000 đ
40x60cm 850,000 đ
50x70cm 1,430,000 đ
 Chậu tròn cao đáy túm

BB006
Chậu tròn cao đáy túm

45x75cm 1,250,000 đ
55x90cm 1,820,000 đ
 Chậu vuông xí ngầu lớn có chân

BB008
Chậu vuông xí ngầu lớn có chân

110x100cm 13,090,000 đ
50x50cm 1,650,000 đ
70x70cm 3,700,000 đ
90x90cm 10,530,000 đ
 Chậu tô

BB010
Chậu tô

30x15cm 260,000 đ
40x18cm 390,000 đ
50x21cm 510,000 đ
62x27cm 970,000 đ
75x32cm 1,310,000 đ
 Chậu tròn trái bí

BB016
Chậu tròn trái bí

46x22cm 460,000 đ
72x35cm 1,080,000 đ
 Chậu tròn đầu đạn

BB002
Chậu tròn đầu đạn

40x55cm 1,250,000 đ
52x72cm 1,710,000 đ
 Chậu tròn  đáy bầu lùn

BB005
Chậu tròn đáy bầu lùn

29x26cm 260,000 đ
41x36cm 510,000 đ
55x49cm 1,000,000 đ
 Chậu vuông nước đá

BB009
Chậu vuông nước đá

35x55cm 1,020,000 đ
40x70cm 1,540,000 đ
50x90cm 2,220,000 đ
 Chậu tròn cao đáy bầu

BB004
Chậu tròn cao đáy bầu

35x58cm 820,000 đ
50x80cm 1,460,000 đ